เมื่อเรามีที่ดินเป็นของตัวเอง แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาการเงินเฉพาะหน้า การนำโฉนดที่ดินมาแลกเป็นเงินสดนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ วิธีนี้จะช่วยให้เราได้เงินทุนที่ต้องการ โดยไม่ต้องขายที่ดินทิ้งไปอย่างถาวร เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่า "โฉนดแลกเงิน" คืออะไร มีข้อดีและข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

โฉนดแลกเงิน คืออะไร

โฉนดแลกเงิน คืออะไร

"โฉนดแลกเงิน" คือการนำโฉนดที่ดินไปจำนองหรือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อเป็นเงินสด โดยเราจะยังคงเป็นเจ้าของที่ดินและสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เช่นเดิม แต่จะต้องผ่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับทางสถาบันการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระครบกำหนดแล้ว โฉนดที่ดินก็จะคืนกลับมาเป็นของเราอีกครั้ง

ข้อดีของการโฉนดแลกเงิน

  • ได้เงินสดมาใช้จ่ายทันที โดยยังคงความเป็นเจ้าของที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เช่นเดิม เช่น ปลูกบ้านอยู่อาศัย ทำกิจการเกษตร หรือหารายได้จากการให้เช่า เป็นต้น
  • การผ่อนชำระเป็นการออมทรัพย์สินในระยะยาว เมื่อผ่อนจนครบกำหนด โฉนดที่ดินก็จะกลับคืนมาเป็นของเราอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องสูญเสียที่ดินไปอย่างถาวร
  • มีภาระค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการกู้เงินประเภทอื่น เนื่องจากมีที่ดินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงถูกคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ ไม่ต้องรอจนกว่าจะขายที่ดินได้ราคาดี การโฉนดแลกเงินจึงเป็นวิธีได้เงินสดมาใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวังของการโฉนดแลกเงิน

  • ต้องระมัดระวังเรื่องการผ่อนชำระ หากไม่สามารถผ่อนได้ตามกำหนด โฉนดที่ดินก็อาจถูกยึดไป
  • ที่ดินอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ผลประโยชน์ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าที่ดินจะตกเป็นของสถาบันการเงินในระหว่างการจำนอง
  • หากกู้เงินเกินกว่ามูลค่าที่ดิน อาจต้องวางหลักทรัพย์อื่นประกัน ซึ่งหากผิดนัดชำระก็อาจสูญเสียหลักทรัพย์นั้นไป
  • การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมโอนและค่าภาษี ต้องคำนวณต้นทุนเหล่านี้รวมไว้ด้วย
  • กฎหมายอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในการโฉนดแลกเงิน เช่น การคิดดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

ข้อควรรู้ก่อนสมัคร โฉนดแลกเงิน

ข้อควรรู้ก่อนสมัคร โฉนดแลกเงิน

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจโฉนดแลกเงิน เรามีข้อควรพิจารณาอีกหลายประการด้วยกัน เช่น

การเลือกสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

เนื่องจากการโฉนดแลกเงินมีความเสี่ยงสูงหากผิดนัดชำระหนี้ เราจึงต้องเลือกสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ให้เงื่อนไขการกู้ยืมที่เป็นธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินการ การศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็น

การประเมินมูลค่าที่ดินอย่างเหมาะสม

การโฉนดแลกเงิน เราจะได้รับเงินกู้ในวงเงินบางส่วนของมูลค่าที่ดินเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประเมินมูลค่าที่ดินให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ทราบว่าจะได้รับเงินกู้มากน้อยเพียงใด ถ้าประเมินต่ำเกินไปก็อาจได้รับเงินไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในทางกลับกันหากประเมินสูงเกินจริง ก็อาจนำไปสู่การก่อหนี้มากเกินความจำเป็น การพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง จะช่วยให้ได้มูลค่าที่เหมาะสม

การวางแผนการผ่อนชำระอย่างรัดกุม

เมื่อตัดสินใจโฉนดแลกเงินแล้ว เราจำเป็นต้องมีแผนการผ่อนชำระหนี้อย่างชัดเจน เพราะหากผ่อนชำระล่าช้าหรือผิดนัด อาจทำให้โฉนดที่ดินของเราถูกยึดไปเสียได้ การประมาณความสามารถในการผ่อนชำระ และวางแผนงบประมาณไว้อย่างรอบคอบ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการโฉนดแลกเงินได้

การศึกษากฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียด

เนื่องจากการโฉนดแลกเงินเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อน เราควรต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่จะตกลงเข้าทำสัญญา ซึ่งควรติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้อง ไม่มีข้อสงสัยที่จะทำให้เสียสิทธิประโยชน์ในภายหลัง

การมีแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ

การโฉนดแลกเงินเป็นการก่อหนี้ แม้โฉนดที่ดินจะถูกใช้เป็นหลักประกันก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีแผนการใช้เงินกู้อย่างรอบคอบที่สุด เพื่อให้สามารถนำเงินที่ได้มานั้นไปใช้จ่ายหรือลงทุนอย่างคุ้มค่า สร้างผลตอบแทนที่เพียงพอที่จะนำมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนด ด้วยข้อควรพิจารณาที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าการโฉนดแลกเงินจะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เราได้มาซึ่งเงินทุนสดอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสูญเสียที่ดิน แต่เราก็ควรต้องศึกษาข้อมูล เตรียมพร้อม และวางแผนอย่างรอบคอบด้วย เพื่อให้การโฉนดแลกเงินนั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาการเงินที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาในภายหลัง เมื่อเรามีความพร้อมและวางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้ว ก็มาพิจารณาขั้นตอนและรายละเอียดในการโฉนดแลกเงินกันดีกว่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อยากเอาที่ดินไปจำนำ สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินรับโฉนดแบบไหนบ้าง ที่นี่

ขั้นตอนในการโฉนดแลกเงิน

ขั้นตอนในการโฉนดแลกเงิน

ติดต่อสถาบันการเงิน

เราควรติดต่อสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทให้กู้เงินจำนองแก่เอกชน โดยควรสอบถามเงื่ออไขและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

ยื่นขอสินเชื่อ

เมื่อเลือกสถาบันการเงินแล้ว ก็ยื่นเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ เอกสารประกอบอาชีพและรายได้ เพื่อให้ทางสถาบันการเงินพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ

ประเมินราคาที่ดิน

สถาบันการเงินจะส่งผู้ประเมินราคามาตรวจสอบและประเมินมูลค่าที่ดินของเรา เพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อที่สามารถให้ได้ ซึ่งจะเป็นสัดส่วนหนึ่งของมูลค่าที่ดินตามนโยบายของสถาบันนั้นๆ

เจรจาและทำสัญญา

หากผ่านการพิจารณาแล้ว เราก็สามารถเจรจาเงื่อนไขต่างๆ เช่น วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ จากนั้นก็จะมีการทำสัญญาจำนองที่ดินเป็นหลักประกัน โดยเราควรอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนลงนามทุกครั้ง

รับเงินสดและผ่อนชำระ

หลังจากทำสัญญาแล้ว เราก็จะได้รับเงินสดเข้ามาใช้สอยตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติ หลังจากนั้นก็เริ่มผ่อนชำระตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนแล้ว เราก็จะได้โฉนดที่ดินกลับคืนมาเป็นของตนเองอีกครั้ง ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการโฉนดแลกเงิน

นอกเหนือจากขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ยังมีบางประเด็นที่เราควรทราบและให้ความสำคัญด้วย ดังนี้

การคิดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะหากอัตราดอกเบี้ยสูง ก็ย่อมส่งผลให้ต้องรับภาระหนี้สินมากขึ้นตามไปด้วย ทางที่ดีควรเลือกอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดตามที่สามารถทำได้ หรืออาจพิจารณาแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในอนาคต

การผ่อนชำระก่อนกำหนด

บางครั้งการผ่อนชำระก่อนกำหนด โดยเฉพาะการผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ ก็อาจมีค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยปรับเพิ่มเติม ดังนั้น หากมีความประสงค์จะผ่อนชำระก่อนกำหนด ก็ควรสอบถามเรื่องนี้จากทางสถาบันการเงินไว้ก่อนด้วย

การขายหรือโอนที่ดิน

ในกรณีที่เราต้องการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บุคคลอื่นในระหว่างที่ยังผ่อนชำระหนี้ไม่หมดนั้น จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงิน เพราะที่ดินถูกจำนองค้ำประกัน ซึ่งถ้าขายได้ราคาสูงกว่าหนี้ค้างชำระ ส่วนต่างก็จะเป็นของเรา แต่หากต่ำกว่า เราอาจต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม

ภาระภาษีและค่าธรรมเนียม

ในกระบวนการโฉนดแลกเงิน อาจมีการเรียกเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าจำนอง ค่าโอน ค่าขึ้นทะเบียน ค่าประเมินราคา เป็นต้น ซึ่งมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงควรนำสิ่งเหล่านี้มารวมไว้ในการวางแผนงบประมาณด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อมีที่ มีเงิน ที่นี่

สรุปแล้ว การโฉนดแลกเงินเป็นวิธีได้เงินสดมาใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องขายที่ดินทิ้งไปอย่างถาวร แต่ก็มีข้อพึงระวังบางประการเช่นกัน หากเรามีความพร้อมและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบแล้ว การโฉนดแลกเงินก็นับเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเงิน แต่ไม่อยากสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถาวร การโฉนดแลกเงินนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเราที่มีที่ดินเป็นของตนเอง แต่กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพราะวิธีนี้จะช่วยให้เราได้มาซึ่งเงินสดอย่างรวดเร็ว โดยยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เช่นเดิม ไม่ต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปอย่างถาวร หากสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck