ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การบริหารสภาพคล่องทางการเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง แต่บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรอรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเวลานาน นี่คือจุดที่สินเชื่อ Factoring เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

สินเชื่อ Factoring คืออะไร

สินเชื่อ Factoring คืออะไร

สินเชื่อ Factoring หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "การแฟ็กเตอริ่ง" เป็นบริการทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยการซื้อลูกหนี้การค้าหรือบิลที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจากผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินทุนได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินตามกำหนด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อธุรกิจ SME แลกเงิน คืออะไร ที่นี่

หลักการทำงานของสินเชื่อ Factoring มีดังนี้

 • ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเป็นเงินเชื่อ
 • ผู้ประกอบการนำบิลหรือใบแจ้งหนี้ไปเสนอขายให้กับบริษัทแฟ็กเตอริ่ง
 • บริษัทแฟ็กเตอริ่งจะตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้
 • หากผ่านการอนุมัติ บริษัทแฟ็กเตอริ่งจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการในอัตราส่วนที่ตกลงกัน (โดยทั่วไปประมาณ 70-90% ของมูลค่าบิล)
 • เมื่อครบกำหนดชำระ บริษัทแฟ็กเตอริ่งจะเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง
 • หลังจากได้รับชำระเงินครบถ้วน บริษัทแฟ็กเตอริ่งจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ประกอบการ หักด้วยค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้

ความน่าสนใจของสินเชื่อ Factoring

ความน่าสนใจของสินเชื่อ Factoring

สินเชื่อ Factoring มีความน่าสนใจหลายประการ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าพิจารณาสำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้:

2.1 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินอย่างรวดเร็ว ข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของสินเชื่อ Factoring คือความรวดเร็วในการเข้าถึงเงินทุน ผู้ประกอบการสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากขายบิล โดยไม่ต้องรอจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินตามกำหนด ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2.2 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจทั่วไปมักต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักร แต่สินเชื่อ Factoring ใช้เพียงบิลหรือใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกัน ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเริ่มต้นที่อาจมีหลักทรัพย์จำกัด 2.3 ลดภาระการบริหารลูกหนี้ เมื่อขายบิลให้กับบริษัทแฟ็กเตอริ่งแล้ว ภาระในการติดตามทวงหนี้จะตกเป็นของบริษัทแฟ็กเตอริ่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆ 2.4 ยืดหยุ่นตามความต้องการของธุรกิจ สินเชื่อ Factoring มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ประกอบการสามารถเลือกขายบิลเฉพาะในช่วงที่ต้องการเงินทุนเพิ่ม โดยไม่จำเป็นต้องผูกมัดระยะยาวเหมือนสินเชื่อประเภทอื่น 2.5 ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า การมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจากสินเชื่อ Factoring ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้ดีขึ้น เช่น การขอส่วนลดจากการชำระเงินเร็ว หรือการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากขึ้น 2.6 ไม่ส่งผลกระทบต่องบดุล เนื่องจากการทำ Factoring ถือเป็นการขายสินทรัพย์ (ลูกหนี้การค้า) ไม่ใช่การกู้ยืม จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ทำให้ไม่กระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นในอนาคต 2.7 เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้สินเชื่อ Factoring ช่วยให้สามารถรับคำสั่งซื้อใหม่ๆ ได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่อาจไม่เพียงพอ 2.8 ช่วยลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า บริษัทแฟ็กเตอริ่งมักมีระบบการตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าให้กับผู้ประกอบการ 2.9 ไม่จำเป็นต้องมีประวัติทางการเงินยาวนาน สำหรับธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีประวัติทางการเงินยาวนาน การขอสินเชื่อแบบดั้งเดิมอาจทำได้ยาก แต่สินเชื่อ Factoring พิจารณาจากคุณภาพของลูกหนี้การค้าเป็นหลัก จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจเริ่มต้น 2.10 ช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้เครดิตเทอมที่ยาวขึ้นกับลูกค้าโดยใช้สินเชื่อ Factoring ช่วยรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แฟคตอริ่ง สินเชื่อทางเลือกเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ SME ที่นี่

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ Factoring

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ Factoring

แม้ว่าสินเชื่อ Factoring จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าสินเชื่อประเภทอื่น แต่ผู้ประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อประเภทนี้ก็ยังต้องมีคุณสมบัติบางประการ เพื่อให้ผ่านการพิจารณาจากบริษัทแฟ็กเตอริ่ง ดังนี้:

3.1 ประเภทธุรกิจที่เหมาะสม สินเชื่อ Factoring เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแบบเครดิต (B2B) เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจให้บริการ หรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 3.2 มีลูกหนี้การค้าที่มีคุณภาพ บริษัทแฟ็กเตอริ่งจะพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้การค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินและมีประวัติการชำระเงินที่ดี 3.3 มียอดขายขั้นต่ำตามที่กำหนด บริษัทแฟ็กเตอริ่งแต่ละแห่งอาจกำหนดยอดขายขั้นต่ำที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปอาจอยู่ที่ประมาณ 5-10 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการดำเนินการและบริหารจัดการ 3.4 ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง แม้ว่าสินเชื่อ Factoring จะไม่เข้มงวดเรื่องประวัติทางการเงินเท่าสินเชื่อประเภทอื่น แต่ผู้ประกอบการควรดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของธุรกิจ 3.5 ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ผู้ประกอบการไม่ควรมีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินที่รุนแรง เพราะอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการพิจารณาสินเชื่อ 3.6 มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร การทำธุรกรรมทางการเงินส่วนใหญ่ควรผ่านระบบธนาคาร เพื่อให้สามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรายการทางการเงินได้ 3.7 มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผู้ประกอบการควรมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ Factoring

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ Factoring

การเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการขอสินเชื่อ Factoring เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว โดยทั่วไป เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้:

4.1 เอกสารแสดงตัวตนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.2 เอกสารจดทะเบียนบริษัท

 • หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี)

4.3 เอกสารทางการเงิน

 • งบการเงินย้อนหลัง 2-3 ปี (งบดุล งบกำไรขาดทุน)
 • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 • Bank Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน

การเตรียมเอกสารที่ครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาและการทำธุรกรรมกับลูกค้า จะช่วยให้กระบวนการขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาข้อดีและข้อจำกัดอย่างรอบคอบ เพื่อตัดสินใจว่าสินเชื่อ Factoring เหมาะสมกับธุรกิจของตนหรือไม่ และควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้สินเชื่อนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

สินเชื่อ Factoring เป็นทางเลือกทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องรอรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเวลานาน ด้วยความยืดหยุ่นและข้อดีหลายประการ ทำให้เหมาะสมกับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามทีมผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ MoneyDuck