เอกสารต่างๆที่ควรเตรียมเมื่อสมัครบัตรกดเงินสด

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบัตรกดเงินสด

moomsabuy/shutterstock.com

สำหรับคนไทย

ผู้มีรายได้ประจำ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท เอกชน ห้างร้าน ลูกจ้างประจำ/ ลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ) เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครบัตรกดเงินสด 2.สำเนาหน้า-หลังบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้า-หลังบัตรข้าราชการ หรือสำเนาหน้า-หลังบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ต้องตรวจสำเนาด้วยว่าสำเนาที่ถ่ายมานั้นเห็นข้อมูลชัดเจนหรือไม่) อย่างละ1ชุด 3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ตรวจสอบข้อมูลในสำเนา) อย่างละ1ชุด 4.สลิปเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนาสลิป เงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน2เดือน(ตรวจสอบข้อมูลในสำเนา) อย่างละ1ชุด 5.กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเป็นฉบับจริงพร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้า-ออกย้อนหลังไม่เกิน3เดือน(ตรวจสอบข้อมูลในสำเนา) อย่างละ1ชุด 6.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีที่มีชื่อผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ (ตรวจสอบข้อมูลในสำเนา) อย่างละ1ชุด 7.สำเนาเดินรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง3เดือนล่าสุดตัวจริงพร้อมสำเนา) หรือ 6เดือน(สำหรับผู้มีรายได้ไม่แน่นอน) อย่างละ1ชุด ปล. -เอกสารข้อ4. หรือข้อ5.ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ -(ถ้ามี)เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสุจริต ก็สามารถยื่นประกอบพร้อมกับสำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ดังกล่าวอย่างน้อยย้อนหลัง4เดือน เพื่อนำมาพิจารณาในการให้วงเงินได้**

สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้าน

สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้าน

เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครบัตรกดเงินสด อย่างละ1ชุด 2.สำเนาหน้า-หลังบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้า-หลังบัตรข้าราชการ หรือสำเนาหน้า-หลังบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างละ1ชุด 3.สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ1ชุด 4.สลิปเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน2เดือน (ถ้ามี) อย่างละ1ชุด 5.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ที่มีชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างร้าน (ตรวจสอบข้อมูลในสำเนา) อย่างละ1ชุด 6.สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6เดือนล่าสุด สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี(ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง6เดือนล่าสุดตัวจริงพร้อมสำเนา) อย่างละ1ชุด 7.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาต้องไม่เกิน3เดือน) (เฉพาะบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) 8.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือทะเบียนการค้า(คัดสำเนาต้องไม่เกิน3เดือน) หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) อย่างละ1ชุด

สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยมีที่อยู่แน่นอน

พนักงานประจำ (พนักงานบริษัท เอกชน ห้างร้าน ลูกจ้างประจำ/ ลูกจ้างชั่วคราว) เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครบัตรกดเงินสด 2.ภาพถ่ายตัวจริงหน้าตรง2นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน 2ใบ 3.สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18เดือน อย่างละ1ชุด 4.สำเนาหนังสือใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในประเทศไทย ออกโดยหน่วยงานราชการภาครัฐอย่างละ1ชุด 5.Non-immigrant Visa ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง อายุวีซ่า1ปี 6.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่พักปัจจุบัน:บ้านเช่า-ห้องเช่า เจ้าของบ้านเช่า/ห้องเช่า ต้องเซ็นต์ชื่อรับรองการเช่าที่พักอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปี) อย่างละ1ชุด 7.สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างการทำงาน(work permit)จากนายจ้าง(ถ้ามี) อย่างละ1ชุด 8.หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง มีอายุย้อนหลังไม่เกิน 3เดือน อย่างละ1ชุด 9.สลิปเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน2เดือน อย่างละ1ชุด 10.หนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเป็นฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 3เดือน พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่มีเงินเดือนเข้า-ออก อย่างน้อยย้อนหลัง6 เดือน อย่างละ1ชุด 11.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทย ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีที่มีชื่อผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ (ต้องตรวจสำเนาด้วยว่าสำเนาที่ถ่ายมานั้นเห็นข้อมูลชัดเจนหรือไม่) อย่างละ1ชุด ปล. -เอกสารข้อ7. หรือข้อ8.ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ -(ถ้ามี)เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสุจริต ก็สามารถยื่นประกอบพร้อมกับสำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ดังกล่าวอย่างน้อยย้อนหลัง6เดือน เพื่อนำมาพิจารณาในการให้วงเงิน เพื่อความสะดวกสบายของท่านขณะที่นำเอกสารไปยื่นควรทำเป็น check list เพื่อจะได้สะดวกสบายในการเช็คความครบถ้วนของเอกสาร ง่ายๆ ไม่เหมือนใคร! ขัดสนเงิน อย่าชักช้า รีบเตรียมเอกสารการสมัครทุกอย่างพร้อม อนุมัติผ่าน แจ้งผลทันที ส่งใบสมัครได้เลยครับ!