สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

ข้อดีที่ 1: ให้บริการหลายรูปแบบ เช่น เพื่อการใช้จ่าย การโอนเงิน การฝาก และการถอนเงินสด ใช้บัตรได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อดีที่ 2: บัตรเดียวสะดวกในการบริหารจัดการเงิน ทุกการใช้จ่ายทั่วโลก จะเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท

ข้อดีที่ 3: ใช้จ่ายคล่องตัวด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 56 วัน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Classic

คะแนนสะสม: ทุกๆ 1 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

ค่าธรรมเนียมรายปี: 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 300 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 1-3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง (กรณีบัตรหาย)

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: 2%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ไอซีบีซี วีซ่า คลาสสิก

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • หลักฐานทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

(เจ้าของธุรกิจ)