สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

ข้อดีที่ 1: ตามปกติ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดถึง 18%

ข้อดีที่ 2: สามารถชำระเงินงวดสุดท้ายเต็มจำนวนและรับโอนกรรมสิทธิ์รถได้ทันที

ข้อดีที่ 3: เพื่อเปลี่ยนรถคันใหม่ สามารถเทิร์นรถคันเก่าได้ที่ผู้แทนจำหน่ายเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

ดอกเบี้ย: สูงสุด (กรณีปกติ) 18%

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: -

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: 2% ของต้นเินกู้คงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (กรณีผ่อนชำระเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี) และ 3,000 บาท บวกค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญาที่ธนาคารชำระให้ (กรณียกเลิกการใช้วงเงินกู้)

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

อายุ: 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา (มีถิ่นพำนักในประเทศไทย)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง
 • เอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)