สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ข้อดีที่ 1: วงเงินอนุมัติสูงสุด 110% ของราคาประเมิน

ข้อดีที่ 2: ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด

ข้อดีที่ 3: มีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อ – ขาย จนถึงการทำสัญญา

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยคงที่ 2.35%-15.00%

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 110% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 84 งวด

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

อายุ: 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบ้าน KK (ธนาคารเกียรตินาคิน)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • Statement ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)