ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) รายเที่ยว By

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) รายเที่ยว By

กรุงเทพประกันภัย

ความคุ้มครอง 1: สำหรับผู้มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์

ความคุ้มครอง 2: รับเงินชดเชยวันละ 2,000 บาท สูงสุด 60 วัน

ความคุ้มครอง 3: คุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่องของการเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) รายเที่ยว By

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Delight) รายเที่ยว By

กรุงเทพประกันภัย]

เบี้ยประกันภัย: ราคาเริ่มต้น ****230 บาท (ตัวอย่างการเดินทาง 4 วัน)

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: (ASEAN/Worldwide/Asia)

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: สูงสุด 30,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น)

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: -

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: สูงสุด 15,000 บาท

การล่าช้าของการเดินทาง: สูงสุด 30,000 บาท (ชดเชย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม)

การยกเลิกการเดินทาง: สูงสุด 200,000 บาท

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: -

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: คุ้มครอง

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 3,000,000 บาท (กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ)

การจี้โดยสลัดอากาศ: สูงสุด 120,000 บาท การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน ชดเชย ทุกๆ 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้)

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: สูงสุด 2,000,000 บาท (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายสำหรับญาติ 1 คนเพื่อรับกลับประเทศภูมิลำเนา (กรณีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพ/ส่งศพหรือัฐิกลับประเทศ)

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: คุ้มครองเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทยและจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯจะชดใช้สำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วันแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: สูงสุด 3,000,000 บาท

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-3423279

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-3423279

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -