สายลงทุนไม่ควรพลาดกับวิธีการเลือกซื้อหุ้นปันผลสูงในปี 2565 ที่คัดมาฝากถึง 10 ตัวซึ่งแต่ละตัวจะมีความโดดเด่นอย่างไร ทำไมถึงน่าลงทุน พร้อมเคล็ดลับสำหรับมือใหม่ที่จะปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการเลือกและการดูปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคา รวมไปประโยชน์ที่ได้รับและการชำระภาษีหุ้นปันผลที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ได้จริงในการลงทุนเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลกำไรในระยะยาว

หุ้นปันผล คืออะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1660013152-cropped-image-businessman-sitting-by-table-cafe-analyzing-indicators-laptop-computer%20%285%29.jpg

Stock Dividend หรือหุ้นปันผล คือ การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นสามัญออกใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบริษัทฯ ในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสด (Cash Devidend) โดยหุ้นปันผลจะกำหนดจำนวนหุ้นที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายเป็นหุ้นปันผลดังกล่าว

การจ่ายปันผลไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล แต่จำนวนกำไรสะสมจะลดลงในขณะที่จำนวนหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นในมูลค่าที่เท่ากัน

ประโยชน์จากการจ่ายหุ้นปันผล

สำหรับประโยชน์จากการจ่ายหุ้นปันผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ตัวบริษัทและตัวผู้ถือหุ้น ซึ่งแต่ละส่วนจะได้ประโยชน์ ดังนี้

 1. บริษัท
  • จะสามารถเก็บเงินสดไว้ลงทุนและขยายธุรกิจ โดยไม่ต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกซึ่งอาจมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า
  • เพิ่มสภาพคล่องของหุ้นจากจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่มากขึ้นส่งผลต่อการระดมทุนในอนาคต
  • รักษาความน่าสนใจในการลงทุนจากการที่บริษัทยังคงมีการจ่ายปันผล
  • สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เปลี่ยนแปลง
  • ไม่เสียสภาพคล่องทางการเงิน
 2. ตัวผู้ถือหุ้น
  • เสมือนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากสามารถนำหุ้นไปขายแปลงเป็นเงินสด หรือถือไว้เพื่อเป็นผลตอบแทยระยะยาว
  • สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้นจากจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่มีมากขึ้น

ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับหุ้นปันผล

ต่อมาจะเป็น 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับหุ้นปันผลก่อนตัดสินใจซื้อว่าควรพิจารณาเรื่องใดบ้าง

 1. อัตราส่วนการจ่ายหุ้นปันผลต่อจำนวนหุ้นเดิม โดยควรพิจารณาผลกระทบต่อกำไรหุ้นและราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ที่อาจลดลงจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
 2. สามารถจ่ายหุ้นปันผลคู่กับเงินสดปันผลได้
 3. อัตราการเติบโตของรายได้และกำไร
 4. สภาวะตลาดหุ้น

10 หุ้นปันผลน่าซื้อในปี 2565

ไม่พลาดกับ 10 หุ้นปันผลที่ให้อัตราผลตอบแทนดีในปี 2565 ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจที่ได้คำนวณและคัดหุ้นปันผลใน SETHD ที่ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เกิน 4.5% ต่อปี ดังตาราง https://img.moneyduck.com/article_attachment/1660012747-Untitled.jpg

ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาระภาษีของหุ้นปันผล

ทิ้งท้ายกันด้วยข้อควรรู้เกี่ยวกับภาระภาษีของหุ้นปันผลของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลว่ามีการจ่ายภาษีของหุ้นปันผลที่ได้รับในสัดส่วนเท่าไร

 1. บุคคลธรรมดา
  • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่จดทะเบียน หรือจดทะเบียนจำกัด
  • เลือกหัก 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือนำเงินปันผลไปรวมกับการเสียภาษีปลายปี
  • จะได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลมาจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้จะไม่สามารถนำมาขอเครดิตภาษีได้
 2. นิติบุคคล
  • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • จะได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและได้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่ายและ 3 เดือนหลังจ่ายปันผล
  • ได้รับยกเว้นภาษีถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25% ของหุ้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่ายและ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผลแะลบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้มีเงินได้
  • ได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลถ้าได้รับเงินปันผลมาจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI)

สำหรับหุ้นต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องจ่าย 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1660013135-businesspeople-working-forex-trading-stock-finance-accoun.jpg

หุ้นปันผล จึงเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของนักลงทุน แต่ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านทั้งอัตราส่วนการจ่ายหุ้นปันผลต่อจำนวนหุ้นเดิม การจ่ายหุ้นปันผลคู่กับเงินสดปันผล อัตราการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทและสภาวะตลาดหุ้น รวมถึงสถิติย้อนหลังเพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน อีกทั้งการอ่านบทความวิเคราะห์ หรือศึกษาเพิ่มจากแหล่งการลงทุนต่าง ๆ ก็มีส่วนสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเล่นจริงเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง หรือผลตอบแทนในระดับที่ต่างกันซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เล่นนั่นเอง

ดังนั้น ใครที่กำลังสนใจลงทุนหุ้นปันผล แต่ไม่รู้จะปรึกษาใครดี MoneyDuck! เว็บไซต์ทางการเงินที่พร้อมให้คุณปรึกษาฟรี! และเปิดโอกาสให้คุณพูดคุยได้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก่อนตัดสินใจ