ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Travel Guard International Plan A By AIG

ความคุ้มครองของประกันการเดินทาง Travel Guard International Plan A By AIG

ความคุ้มครอง 1: คุ้มครองอุปกรณกอล์ฟสูงสุด 20,000 บาท

ความคุ้มครอง 2: ชดเชยค่ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุด 25,000 บาท

ความคุ้มครอง 3: คุ้มครองความเสียหายและความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Travel Guard International Plan A By AIG

ข้อมูลเกี่ยวกับประกันการเดินทาง Travel Guard International Plan A By AIG

เบี้ยประกันภัย: ราคาเริ่มต้น 978 บาท

ประเทศที่ประกันคุ้มครอง: ASEAN / Worldwide / Asia

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

ความคุ้มครองเมื่อเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด: สูงสุด 60,000 บาท กรณีที่กระเป๋าเดิน ทางสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ถูกชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือปล้นทรัพย์ เพื่อเอากระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวไป ซึ่ง 1.อยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรม หรือบริษัทขนส่ง หรือ 2. เป็นผลจากการถูกกรีดกระเป๋า ถูกบังคับอย่างรุนแรง ข่มขู่หรือขู่เข็ญเพื่อเอาทรัพย์ไป บริษัทจะชดเชยเป็นเงินหรือค่าซ่อมแซมให้ โดยจำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด โดยต้องมีเอกสารยืนยันจากทางโรงแรมหรือสายการบิน หรือตำรวจภายใน 24 ชม. (ไม่คุ้มครองการถูกยึดทรัพย์ หลงลืม ถูกล้วงกระเป๋า และ ของที่ระลึก ของประดับมีค่า)

การสูญหายของหนังสือเดินทาง: สูงสุด 30,000 บาท ****ชดเชยค่าใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่ม) เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเดินทางใหม่แทนเอกสารที่สูญหายจากการถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม ถูกกรีดกระเป๋า หรือ เสียหายจากภัยธรรมชาติโดยต้องแจ้งความกับตำรวจภายใน 24 ชม. (ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม ทำหาย โดยไม่รู้ตัว ถูกล้วงกระเป๋า)

การสูญหายของบัตรเครดิต: -

การล่าช้าของสัมภาระ: สูงสุด 35,000 บาท ****กรณีกระเป๋าเดิน ทางล่าช้าตั้งแต่ 8 ชม.ขึ้นไป บริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โดยผู้เอาประกันภัยต้องเก็บใบเสร็จในการซื้อสินค้าเหล่านั้น และ ขอหนังสือรับรองจากสายการบิน (ล่าช้าตั้งแต่8 ชม. แต่ไม่ถึง 16 ชม. =ไม่เกิน 20% ของทุนประกัน, ล่าช้าตั้งแต่16 ชม. แต่ไม่ถึง 24 ชม. = ชดเชยเพิ่มอีกไม่เกิน 30% ของทุนประกัน และตั้งแต่24 ชม. เป็นต้นไป = ชดเชยเพิ่มอีกไม่เกิน 50% ของทุนประกัน)

การล่าช้าของการเดินทาง: สูงสุด 35,000 บาท ในกรณีการล่าช้าหรือถูกยกเลิกของเที่ยวบินในต่างประเทศที่ผู้เอาประกันภัยเตรียมไว้ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย สภาพเครื่องหรืออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ มีการนัดหยุดงานของลูกจ้างยานพาหนะนั้น โดยต้องขอหนังสือรับรองจากสายการบิน Travel Guard จะชดเชยให้ 10% ของทุนประกันภัยในทุก 6 ชั่วโมงที่ล่าช้า

การยกเลิกการเดินทาง: จ่ายตามจริงโดยบริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับเงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า และ/หรือ ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางนั้นเกิดจากการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว, การจลาจล, หรือได้รับหมายศาลภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทางและกรณีที่อยู่อาศัยถาวรประสบภัยธรรมชาติ ภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทาง,

การลดจำนวนวันเดินทาง: -

การเลื่อนการเดินทาง: จ่ายตามจริงโดยบริษัทจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับเงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า และ/หรือ ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 7 วันในกรณีที่การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางนั้นเกิดจากการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว, การจลาจล, หรือได้รับหมายศาลภายใน 30 วันก่อนวันออกเดินทางและกรณีที่อยู่อาศัยถาวรประสบภัยธรรมชาติ ภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทาง

การพลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน: -

การพลาดต่อเที่ยวบิน: -

การส่งศพ: จ่ายตามจริง

กรณีบริษัททัวร์ปิดกิจการ: -

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองส่วนบุคคล

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ: สูงสุด 5,000,000 บาท (คุ้มครองจากการสูญเสีย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ เริ่มคุ้มครอง 2 ชม.ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย และสิ้นสุดหลังกลับมาถึงประเทศไทย 2 ชม.)

การจี้โดยสลัดอากาศ: จ่ายตามจริง

การถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่: -

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: -

ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า: -

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ความคุ้มครองในค่ารักษา

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ: สูงสุด 5,000,000 บาท (คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ยกเว้นโรคประจำตัว และโรคที่เป็นก่อนการเดินทาง)

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย: จ่ายตามจริง

สำหรับคนตั้งครรภ์: -

การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน: จ่ายตามจริง

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง: 02-6491346

เบอร์โทรฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง: 02-6491346

กิจกรรมที่เสี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง

บันจี้จัมพ์: -

การเดินป่า: -

ดำน้ำ: -

กระโดดร่ม: -

กีฬาฤดูหนาว: -