มิตรแท้ ประกันภัย

แก้ไขล่าสุด: 

มิตรแท้ จริงใจ เปิดเผย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และมีการทบทวนกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

All (ประกัน)
Formal Name
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Address
295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย. ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา. เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact
contactcenter@mittare.com

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

คุณเป็นผู้ชาญผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่?

MoneyDuck เพื่อผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยคุณจัดการด้านการตลาด และพัฒนาทีมขายของคุณให้มีโอกาสเปิดการขายได้สูงขึ้นด้วยบริการจากเรา

เพิ่มเติม