รู้จักกับประกันกลุ่มทางเลือกสุขภาพที่จะช่วยคุ้มครองดูแลพนักงานคนสำคัญในองค์กรคุณที่มาพร้อมสิทธิพิเศษในการรักษาซึ่งพาคุณไปทำความเข้าใจว่าประกันกลุ่ม คืออะไร มีประเภทใดบ้าง พร้อมประโยชน์ที่คุณจะได้รับและหากจะเลือกประกันกลุ่มคุ้มครองพนักงานดี ๆ สักคัวควรเลือกเจ้าไหน MoneyDuck จะพาคุณไปร่วมหาคำตอบพร้อมกัน

ประกันกลุ่ม คืออะไร

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1665451751-Untitled%20%281%29.png ประกันกลุ่ม คือ จะเป็นการรับประกันบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันซึ่งการประกันแบบกลุ่มนั้นมีทั้งประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันชีวิตแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม โดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้างซึ่งเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า “ใบรับรองเอาประกัน หรือที่คุ้นหูกันว่าบัตรประกันสุขภาพ” เพื่อนำไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งมีหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรรู้ก่อนทำประกันกลุ่ม ที่นี่

การคุ้มครองของประกันกลุ่ม คือ

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1665451754-Untitled.png

ต่อมาจะพูด 6 การคุ้มครองของประกันกลุ่มว่ามีอะไรบ้างเพื่อช่วยให้นายจ้าง หรือ HR ที่กำลังมองหาประกันกลุ่มดี ๆ สักตัวให้บริษัทฯ ว่ามีการคุ้มครองเรื่องอะไรบ้าง

  1. การประกันชีวิตกลุ่ม จะมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปีและมอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงในทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต         ยกเว้น กรณีที่ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมประกันภัย
  2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปีโดยมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาอันเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บนั้น ๆ         ยกเว้น การฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตรวมถึงสงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ภัยจลาจล ภัยก่อการร้าย การฆ่าตัวตาย การทะเลาะวิวาท ขณะเมาสุราและโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
  3. การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปีโดยมอบความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วันอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วยที่ได้รับเชื้อโรค หรือเกิดการผิดปกติภายในร่างกาย รวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้าง บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนให้ครั้งเดียว 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย      
    ยกเว้น ขณะที่ผู้เอาประกันภัยนั้นกำลังขึ้น-กำลังลง เป็นผู้ขับขี่ หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
  4. การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยมอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลและต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
  5. การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปีโดยมอบความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิก         โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริงและไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี      
    ยกเว้น ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น การรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือการบาดเจ็บเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว
  6. การประกันสุขภาพกลุ่มแบบทันตกรรม จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปีโดยมอบความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยรักษาทันตกรรมตามวงเงินการรักษาสูงสุดต่อปีของกรมธรรม์ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัยซึ่งคุ้มครองการตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟันและตรวจทางห้องทดลองปฏิบัติการ อุดฟัน ถอนฟัน (รวมผ่าฟันคุด) ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือกอักเสบ และรักษารากฟัน ยกเว้น การร้องขอรักษาทางทันตกรรมใดๆ โดยมิได้มีการแนะนำโดยทันตแพทย์ รวมถึงการบริการทางทันตกรรมที่ไม่จำเป็นต่อการรักษา

โดยทั้ง 6 ความคุ้มครอง หากสังเกตจะมีความแตกต่างในแต่ละกรณี รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินในการจ่ายที่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ กับบริษัทประกันภัย รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่อาจจะต้องศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกประกันกลุ่มดี ๆ สักตัวที่ไหนดี

ในปัจจุบันมีบริษัทประกันหลายแห่งที่มีตัวเลือกมากมายหลายเจ้า อาทิ Allianz Ayudhya, Krungthai-Axa, Muang Thai, AIA, Cigna, Prudential, Thailife, SCB LIFE และ Bangkok Life ที่มาพร้อมแผนต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย

แต่สิ่งที่ควรพิจารณาเริ่มจากการสำรวจสวัสดิการที่มี สำรวจค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล แล้วนำมาวางแผนการคุ้มครองว่าต้องการให้ครอบคลุมอะไรบ้าง (ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัย หรือค่าผ่าตัด) จากนั้นจึงค่อยไปเลือกตัวแทน หรือบริษัทประกันเพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าพร้อมปรับความคุ้มครองให้เข้ากับความต้องการแล้วค่อยเริ่มสมัครทำสัญญา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันกลุ่ม ที่นี่ ประกันกลุ่ม คือ ความใส่ใจอย่างหนึ่งขององค์กรต่อพนักงานในการดูแลที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานอุ่นใจหากเจ็บป่วยไม่สบายก็สามารถไปใช้สิทธิในการรักษาได้ แต่ทั้งนี้ หากเป็นองค์กรพึ่งเปิดใหม่ หรือธุรกิจสตาร์ทอัพต่าง ๆ ที่พึ่งดำเนินกิจการ แต่อยากทำประกันสุขภาพให้พนักงานซึ่งไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรสามารถ Inbox เข้ามาสอบถาม หรือรับปรึกษาจาก MoneyDuck ได้ฟรี 24 ชั่วโมง เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนประกันกลุ่มให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างครอบคลุมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์การเงินที่ดีที่สุด!รู้จักกับประกันกลุ่มทางเลือกสุขภาพที่จะช่วยคุ้มครองดูแลพนักงานคนสำคัญในองค์กรคุณที่มาพร้อมสิทธิพิเศษในการรักษาซึ่งพาคุณไปทำความเข้าใจว่าประกันกลุ่มคืออะไร มีประเภทใดบ้าง พร้อมประโยชน์ที่คุณจะได้รับและหากจะเลือกประกันกลุ่มคุ้มครองพนักงานดี ๆ สักคัวควรเลือกเจ้าไหน MoneyDuck จะพาคุณไปร่วมหาคำตอบพร้อมกัน