ในทุกวันนี้เราต่างมีชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การค้า และสุขภาพ สิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ถึงแม้เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราก็ยังสามารถวางแผนในการรับมือได้ โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่เราต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยการทำ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ

แต่ก็มีประกันอีกแบบหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองเราได้เมื่อเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเอง ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในบริษัทหลายแห่ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรของตนเอง ประกันที่กำลังพูดถึงก็คือ ประกันกลุ่มค่ะ ดิฉันคิดว่าอาจจะมีเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยและอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นและคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจ ทั้งนายจ้าง และลูกจ้างค่ะ

ในบทความนี้ดิฉันก็เลยนำข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้อ่านและศึกษารายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะว่า ประกันกลุ่มคืออะไร? ประกันกลุ่มมีกี่แบบและให้ความคุ้มครองอย่างไร? ประกันกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร?

ประกันกลุ่มคืออะไร?

ประกันกลุ่มคืออะไร?

ประกันภัยกลุ่ม เป็นการรับประกันภัยบุคคลอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ซึ่งมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย ส่วนอายุของผู้เอาประกันจะอยู่ที่ 15-60 ปี โดยส่วนใหญ่แล้วประกันภัยนี้จะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้างซึ่งเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างก็จะได้รับเอกสารที่เรียกว่า “ใบเสร็จรับรองการเอาประกัน” หรือบัตรสุขภาพเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลค่ะ

ประกันกลุ่มมีกี่แบบ และให้ความคุ้มครองอย่างไร?

ประกันกลุ่มมีกี่แบบ และให้ความคุ้มครองอย่างไร?

ประกันกลุ่มหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน 6 แบบค่ะให้ความคุ้มครอง 1 ปี ชำระเบี้ยประกัน 1 ปี เหมือนกัน

ประกันชีวิตกลุ่ม : คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งเวลางานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย จะไม่ได้รับความคุ้มครองสำหรับประกันชีวิตกลุ่มนะคะ

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม : ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ ทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลและเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม : ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่เป็นผลมาจากการเจ็บป่วยที่ได้รับเชื้อโรคหรือเกิดความผิดปกติภายในร่างกายหรือได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากอุบัติเหตุรวมถึงการสูญเสียมือ เท้า สายตาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 2 ข้าง บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนให้ครั้งเดียว 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ะ

ประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน : ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วยหรือตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

การประกันสุขภาพกลุ่มแบบ ผู้ป่วยนอก : ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล คลินิค บริษัทก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันจ่ายจริง แต่ก็ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

ประกันสุขภาพกลุ่มแบบทันตกรรม : คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีรักษาทางทันตกรรม ในการตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือกอักเสบ และรักษารากฟันค่ะ

ประกันกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร?

ประกันกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร?

การทำประกันภัยแบบกลุ่ม มีข้อดีตรงที่ว่า อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ ในขณะที่ความคุ้มครองนั้นสูง ได้รับผลประโยชน์ทั้ง นายจ้างและลูกจ้าง

ผลประโยชน์ที่นายจ้างได้รับก็คือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จากการทำประกันภัยกลุ่มเป็นการให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงานซึ่งแสดงให้เห็นว่านายจ้างเอาใจใส่ พนักงานและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดีขึ้น เลือกแผนประกันภัยกลุ่มให้กับลูกจ้างได้ ประกันภัยกลุ่มมีต้นทุนต่ำแต่ลูกจ้างก็ได้รับผลประโยชน์สูงเมื่อเทียบกับการทำประกันรายบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยลดการเรียกร้องเงินช่วยเหลือในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยและทุกคลภาพ และทำให้องค์กรหรือนายจ้างสามารถวางแผนทางการเงินได้ล่วงหน้าเนื่องจากประกันภัยกลุ่มจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แน่นอน และสุดท้ายสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ส่วนลูกจ้าง ก็จะมีหลักประกันที่มั่นคงทำให้มีความสุขในการทำงานได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยที่นายจ้างเลือกให้ได้ว่าแบบใดก็ตามช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่า ทางบริษัทได้ทำประกันแบบกลุ่มให้ทำให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง ทำให้ครอบครัวอบอุ่นใจ กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตหรือทุพพลภาพครอบครัวก็จะได้รับเงินชดเชย และความช่วยเหลือทางด้านค่าใช้จ่ายค่ะ

ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทำให้อุ่นใจได้เยอะ!

ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทำให้อุ่นใจได้เยอะ!

เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้เพื่อนๆหายสงสัยและเข้าใจรายละเอียดของประกันกลุ่มบ้างแล้วใช่มั้ยคะ? ว่าประกันกลุ่มมีประโยชน์ต่อนายจ้างในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้ประกันภัยที่ต้นทุนต่ำแต่ความคุ้มครองสูง และยังนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ส่วนลูกจ้าง ก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขเพราะไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเพราะบริษัทประกันจะรับผิดชอบแทนเราทั้งหมด เพื่อนๆเห็นหรือยังคะว่า ประกันไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้ามีไว้ช่วยให้อุ่นใจได้ทุกสถานการณ์จริงๆค่ะ!