หลังจากจบมาหลายคนอาจมีแผนอยากเรียนต่อ แต่หลาย ๆ ปัจจัยในปัจจุบันอาจไม่เอื้ออำนวยให้สามารถไปเรียนต่อได้ทันที หลายคนจึงต้องทำงานก่อนเพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อ แต่ก็ใช่ว่าจะเก็บได้เลยภายในปี สองปีเพราะภาระที่มีอาจมากเกินว่าจะเก็บค่าเทอมเป็นเงินก้อนได้จึงอาจจะมองหาวิธีอื่น ๆ ให้ได้เรียนต่อมากกว่าการสอบชิงทุน โดยจะมีที่ไหนบ้างที่สามารถกู้เงินเรียนต่อป.โทได้และมีขั้นตอนในการยื่นกู้อย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง วันนี้จะพาคุณไปคลายข้อสงสัยไขคำตอบไปพร้อมกัน

หลังจากจบมาหลายคนอาจมีแผนอยากเรียนต่อ แต่หลาย ๆ ปัจจัยในปัจจุบันอาจไม่เอื้ออำนวยให้สามารถไปเรียนต่อได้ทันที หลายคนจึงต้องทำงานก่อนเพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อ แต่ก็ใช่ว่าจะเก็บได้เลยภายในปี สองปีเพราะภาระที่มีอาจมากเกินว่าจะเก็บค่าเทอมเป็นเงินก้อนได้จึงอาจจะมองหาวิธีอื่น ๆ ให้ได้เรียนต่อมากกว่าการสอบชิงทุน โดยจะมีที่ไหนบ้างที่สามารถกู้เงินเรียนต่อป.โทได้และมีขั้นตอนในการยื่นกู้อย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง วันนี้จะพาคุณไปคลายข้อสงสัยไขคำตอบไปพร้อมกัน

รู้จักกับสินเชื่อเพื่อกู้เงินเรียนต่อ

รู้จักกับสินเชื่อเพื่อกู้เงินเรียนต่อ

เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่ดี การหมั่นหาความรู้อยู่เสมอเพื่อจะต่อยอดการทำงาน เพิ่มโอกาสต่าง ๆ ให้กับบางคนที่อาจจะเดือดร้อนทางการเงิน หรืออาจจะขัดสนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้ในการศึกษาทำให้หลายสถาบันมองเห็นถึงปัญหาตรงจุดนี้ เลยออกสินเชื่อเพื่อการศึกษามาโดยเฉพาะ

โดยสินเชื่อเพื่อการศึกษา คือ สินเชื่อที่สนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษาแก่ผู้ยื่นขอสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิตระหว่างศึกษา แล้วหลังจากนั้นค่อยมาผ่อนชำระคืนทีหลังตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อเพื่อการศึกษานั่นเอง

สินเชื่อเพื่อกู้เงินเรียนต่อปริญญาโท ขอที่ไหนได้บ้าง

https://img.moneyduck.com/article_attachment/1675833448-student-female-hands-performing-written-task-copybook%20%282%29.jpg

ต่อมาจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาสำหรับู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่ว่าจะในไทย หรือต่างประเทศ ศึกษาต่อในประเทศไทย

สำหรับการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้เรียนจะสามารถกู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าวแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะนำไปพิจารณาและควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยเพราะแต่ละสินเชื่อมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันรวมถึงระยะเวลาในการกู้ยืม

แต่ถ้าหากอยากแนะนำสำหรับคนที่อยากเรียนต่อในประเทศ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ต้องการกู้ยืมเงินเรียนต่อป.โทไว้ว่า

 • ผู้กู้จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • บางกรณีอาจจะมีการพิจารณาสาขาที่เข้าเรียนและมหาลัยเพิ่มเติม
 • โดยหากคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข สามารถยื่นเรื่องขอกู้เรียนต่อปริญญาโทกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้

ศึกษาต่อต่างประเทศ

ต่อมาจะเป็น 3 สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากสถานบันการเงินต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายระหว่างการเรียน ดังนี้

 1. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  วงเงินกู้และดอกเบี้ย

  • โดยให้วงเงินในการกู้ยืมสูงสุด 1 ล้านบาท
  • ในอัตราดอกเบี้ยคือ MLR บวก 1.75% ต่อปี
   • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ Fixed + 2%
   • กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเชื่อ

  ระยะเวลาสินเชื่อ

  • กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระไว้นานสูงสุดที่ 60 เดือน
  • โดยในระยะแรกไม่ต้องชำระเงินต้นในช่วง 3 เดือนแรก หลังการเบิกใช้จ่ายสินเชื่อ
 2. ธนาคารกรุงเทพ

  คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและอายุอยู่ระหว่าง 20-59 ปี
  • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการที่นายจ้างได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
  • จะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  วงเงินกู้

  • วงเงินสูงสุดในการกู้ยืมคือ 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท
  • หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเป็นเงินก้อนเข้าบัญชี

  ระยะเวลาสินเชื่อ

  • อัตราดอกเบี้ยการผ่อนแบบลดต้นลดดอกนาน 60 เดือน
  • สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระเองได้
  • สามารถชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันได้ทุกเดือน
 3. ธนาคารกรุงไทย

  คุณสมบัติ

  • มีความต้องการศึกษาต่อต่างประเทศและมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ.กรุงไทย
  • เป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการเรียนต่อ หรืออยู่ในระหว่างเรียนต่อต่างประเทศ
  • เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ หรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ
  • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • อายุของผู้กู้ หรือผู้ปกครองรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

  วงเงินกู้

  • วงเงินให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  ระยะเวลาสินเชื่อ

  • ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก

อ่านเพิ่มเติมสินเชื่อเพื่อการศึกษา กู้กับแบงค์ไหนดีนะ ที่นี่

การกู้ยืมเงินเรียนต่อในระดับปริญญาโทจึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ใครหลาย ๆ คนที่อยากเรียนต่อ แต่ไม่พร้อมด้านทุนทรัพย์ แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อก็ควรมีการศึกษาและวางแผนโดยมีรายละเอียดที่แน่ชัดเพื่อให้การเรียนจบเป็นการเพิ่มโอกาสทั้งในการทำงานและสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาโดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง หรือเสียดายเมื่อมีการกู้ยืมเงินไปแล้ว

โดยหากยังไม่มั่นใจ หรือมีความพร้อมในการเรียนต่อแล้แต่อยากวางแผนการบริการจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุย หรือรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญได้ที่ Money Duck