กรุงไทยพานิชประกันภัย

Last updated: 
ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนเจริญกรุง อำเภอป้อมปราบ จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ โดยการนำของ พลจัตวาประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียน ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ด้วยธุรกิจที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจึงพร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม อีกทั้งยังยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจะช่วยบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมไทย อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอนาคตที่แข็งแกร่งต่อไป วิสัยทัศน์ บริษัทประกันภัยชั้นนำที่พนักงานมีศักยภาพสูง ระบบงานทันสมัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า มอบคุณค่าแก่พันธมิตรธุรกิจ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืน

ประกันการเดินทาง reviews

Company Ranking

0 0
ประกัน

8

Number of Providing Products

1

Kinds of Products
Formal Name
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Address
1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact

Financial Products Provided by กรุงไทยพานิชประกันภัย

บรอนซ์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกัน

บรอนซ์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 750,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง รวมถึงความเสียหายทรัพย์สินด้วย

1 reviews
ซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกัน

ซิลเวอร์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1 reviews
โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกัน

โกลด์ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1 reviews
เอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกัน

เอ็กซ์คลูซีฟ เอเชีย By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 10,000 บาท

1 reviews
บรอนซ์ เวิลด์ไวด์  By ไออินชัวร์

ประกัน

บรอนซ์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 750,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง รวมถึงความเสียหายทรัพย์สินด้วย

1 reviews
ซิลเวอร์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกัน

ซิลเวอร์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางประเภทรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1 reviews
โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกัน

โกลด์ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง ยกเว้นความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

1 reviews
เอ็กซ์คลูซีฟ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกัน

เอ็กซ์คลูซีฟ เวิลด์ไวด์ By ไออินชัวร์

ประกันภัยการเดินทางแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผู้ที่อายุ 9 วัน - 75 ปี และค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท สำหรับผู้ที่อายมากกว่า 75 ปีขึ้นไป คุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 10,000 บาท

0 reviews