สิทธิประโยชน์หลักของเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

สิทธิประโยชน์หลักของเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

ข้อดีที่ 1: บริการให้คำปรึกษาการจัดการสินทรัพย์ มาตรฐานระดับสากล. รายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน. บทวิเคราะห์การลงทุนที่เฉียบขาด

ข้อดีที่ 2: บริการรถลิมูซีนรับ-ส่งสนามบินพร้อมบริการอำนวยความสะดวก

ข้อดีที่ 3: บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก, สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินภูมิภาค

รายละเอียดเกี่ยวกับเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

รายละเอียดเกี่ยวกับเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Infinite

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

คะแนนสะสมของเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

คุณสมบัติของผู้สมัครเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

อายุ: อายุ 20-80 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15-80 ปี (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: มีเงินฝาก/เงินลงทุน ตั้งแต่ 150,000,000 บาทขึ้นไป รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

เอกสารการสมัครเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

เอกสารการสมัครเดอะวิสดอม (วีซ่า อินฟินิท)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ไม่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน