สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

ข้อดี 1: เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่มีกำหนด / ใช้เป็นบัญชีหลักประกันในการขอสินเชื่อได้

ข้อดี 2: คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน ดอกเบี้ยคงที่

ข้อดี 3: ฝาก โอน ถอน ผ่านช่องทางต่างๆได้สะดวกขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.05%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

ธนาคารออนไลน์:

  • ใช้บริการได้

Mobile Banking:

  • ใช้บริการได้

Internet Banking:

  • ใช้บริการได้

สมุดบัญชี:

  • ใช้บริการได้

บัตรเดบิต:

  • ใช้บริการได้

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมและมาทำรายการ)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kbank

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนตัวจริง (Smart Card) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (กรณีบัตรประชาชนไม่มีชิพ) สำเนาสูติบัตร (กรณีบิดา/มารดา มาเปิดบัญชีให้บุตร)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบะชื่อขอจดทะเบียน (กรณีร้านค้า)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบะชื่อขอจดทะเบียน (กรณีร้านค้า)