สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ข้อดีที่ 1: ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้

ข้อดีที่ 2: สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 6 แบบ คือ 12, 18, 24, 36, 48 และ 60 เดือน

ข้อดีที่ 3: อนุมัติง่าย เพียงคุณมีเงื่อนไขตรงกับที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ดอกเบี้ย: 17%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 60 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

อายุ: ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

รายได้ขั้นต่ำ: กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป (อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน), กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป (ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน หรือตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
  • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
  • ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
  • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)