สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

ข้อดีที่ 1: ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12%–18% ต่อปี

ข้อดีที่ 2: ลูกค้าสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ข้อดีที่ 3: เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

ดอกเบี้ย: 12%-18% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 100% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 84 งวด (ระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระของลูกค้า)

ผ่อนเดือนละ: เริ่มต้นแสนละ 2,238 บาทต่อเดือน

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 23%-28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด และไม่เกิน 1 ปี จะมีค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 2% ของต้นเงินกู้คงเหลือ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

อายุ: ระหว่าง 20-65 ปี ในวันทำสัญญา (มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีรถยนต์เป็นของตนเอง)

รายได้ขั้นต่ำ: 12,000 บาทขึ้นไป

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุดหรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด / สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

(เจ้าของธุรกิจ)

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง
 • เอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)