สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

ข้อดีที่ 1: อนุมัติวงเงินกู้ สูงสุดเต็ม 100% ของราคาประเมิน

ข้อดีที่ 2: ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่ 0.27%ต่อเดือน

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช]

![รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช]](https://img.moneyduck.com/others/head-image-template.png?mark64=aHR0cHM6Ly9pbWcubW9uZXlkdWNrLmNvbS9-dGV4dD93PTE0MDAmdHh0NjQ9NExpajRMaXk0TGlpNExpbDRMaXc0TG1BNExpdDRMaTE0TGlpNExpVTRMbUE0TGlCNExpMTRMbUk0TGlpNExpbjRMaUI0TGl4NExpYTRMaXE0TGkwNExpWjRMbUE0TGlLNExpMzRMbUk0TGl0NExpajRMaVc0TGlpNExpWjRMaVY0TG1NSU9DNGdlQzRvLUM0dU9DNGgtQzRxT0M0by1DNHRTRGd1SVRndUxMZ3VLUGd1WXdnNExpZjRMaXQ0TGlqNExtTUlPQzVnZUM0aE9DNGlsMCZ0eHQtc2l6ZT04MCZ0eHQtbGVhZD0wMSZ0eHQtZm9udD1BdmVuaXItSGVhdnkmdHh0LWFsaWduPWNlbnRlcixtaWRkbGU&mark-align=center,middle)

ดอกเบี้ย: อยู่ระหว่าง 3.18%-15% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.57% - 27.69%)

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 84 เดือน หรือ 7 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน (เมื่อเอกสารครบถ้วน)

รับเงินภายใน: 1 วัน (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

ดอกเบี้ยค้างชำระ: สูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

อายุ: 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา (มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีรถยนต์เป็นของตนเอง)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

(เจ้าของธุรกิจ)

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง
 • เอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)