สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

ข้อดีที่ 1: ดาวน์เริ่มต้นที่ 5%

ข้อดีที่ 2: ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ข้อดีที่ 3: ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

ดอกเบี้ย: สูงสุด (กรณีปกติ) 18% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: สูงสุด 84 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

อายุ: 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา (มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่ป้ายแดง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง
 • เอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย

(เจ้าของธุรกิจ)