สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

ข้อดีที่ 1: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อดีที่ 2: สิทธิพิเศษในการชำระค่าใช้จ่าย

ข้อดีที่ 3: ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: เจเนอรัล

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

  • สิทธิประโยชน์สำหรับชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • สิทธิประโยชน์สำหรับชำระค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนา การจัดงาน การจัดนิทรรศการ
  • สิทธิประโยชน์สำหรับชำระค่ารับรองชาวต่างประเทศ
  • สิทธิประโยชน์สำหรับค่าโดยสารเครื่องบินสำหรับข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.

Cashback

เที่ยว

  • สิทธิประโยชน์ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับสมาชิกบัตรและคณะบุคคลที่ร่วมเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดคนละไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อท่าน และวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง ต่อ 1 ยานพาหนะ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐริการต่างๆของบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: -

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: -

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อหน่วยงานรัฐ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)