สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

ข้อดีที่ 1: ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ข้อดีที่ 2: อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี

ข้อดีที่ 3: อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

ดอกเบี้ย: 19.99%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: -

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 28 % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

อายุ: 20 - 59 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
  • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)