สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข้อดี 1: เปิดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมทั้งใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อได้

ข้อดี 2: คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน

ข้อดี 3: ฝาก โอน ถอน ผ่านช่องทางต่างๆได้สะดวกขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.10%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.25%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 500 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: -

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

  • ถอน โอน จ่ายผ่านช่องทาง Mobile Banking ได้

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมและมาทำรายการ)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนตัวจริง (Smart Card) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (กรณีบัตรประชาชนไม่มีชิพ) สำเนาสูติบัตร (กรณีบิดา/มารดา มาเปิดบัญชีให้บุตร)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบะชื่อขอจดทะเบียน (กรณีร้านค้า)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบะชื่อขอจดทะเบียน (กรณีร้านค้า)