สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

ข้อดีที่: รับส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ที่ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง (ธนบุรีและบางลำพู)

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: General

คะแนนสะสม: ทุก 25 บาท = 1 คะแนน (คะแนนสะสม มีอายุ 4 ปีปฏิทิน นับจากวันที่มีการใช้บัตร)

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

Shopping

  • รับส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 100 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 18% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 18% ต่อปี (คำนวณจาก วันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท/ครั้ง

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป(สำหรับบัตรหลัก), อายุ 18 ปีขึ้นไป(สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า

คนไทย:

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมหน้าสมุด ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

สำหรับชาวต่างชาติ: