สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

ข้อดีที่ 1: วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

ข้อดีที่ 2: รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

ดอกเบี้ย: 13.50% - 25.00% ต่อปี

วงเงินขั้นต่ำ: 20,000 บาท

วงเงินสูงสุด: 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 12 -60 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 3 วัน

รับเงินภายใน: ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

ดอกเบี้ยค้างชำระ: คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: 2% ของยอดเงินที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน (เฉพาะกรณีที่ผ่อนชำระไม่ถึง 2 ปี)

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

อายุ: สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 20,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
  • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)