สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ข้อดีที่ 1: วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 เท่าของราคาประเมินรถยนต์

ข้อดีที่ 2: รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ชั่วโมง

ข้อดีที่ 3: วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ดอกเบี้ย: 3.88 - 9.5 % (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร)

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 1.5 เท่าของราคาประเมินรถยนต์

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: นานสูงสุด 72 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 2 ชั่วโมง

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ดอกเบี้ยค้างชำระ: ไม่เกิน 15% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

อายุ: 20 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (ธนาคารเกียรตินาคิน)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
  • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)