สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ข้อดีที่ 1: ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 5.14 บาท

ข้อดีที่ 2: รับความคุ้มครองครบวงจร ทั้งกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ และอุบัติเหตุ

ข้อดีที่ 3: คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ดอกเบี้ย: -

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: -

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: -

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

อายุ: 20 - 65 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เท่านั้น)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ เคเคเจน คาร์ชิลด์ พลัส (ธนาคารเกียรตินาคิน)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)