เป็นอันทราบดีว่า  พอเราได้ทำประกันชีวิตเป็นที่เรียบร้อย ก็จะได้รับกรมธรรม์มาไว้เป็นหลักฐาน..   แต่สำหรับการเช็คในส่วนสรุปข้อมูล ผลประโยชน์ของแบบประกัน หรือ สัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี) ก็ยังมีจุดเด่นหลักอีกอย่างที่ไม่ควรพลาด นั่นก็คือ เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาประกันชีวิต ที่อาจจะมีรายละเอียดหลายหน้าหรือใช้ภาษาที่ชวนมึนงง จนทำให้หลายๆคนไม่คิดที่จะอ่านตรงนี้กันอย่างจริงจังสักเท่าไหร่  แค่มองผ่านๆ ไปทีเท่านั้น

MoneyDuck เข้าใจคุณ บทความนี้ เราจึงได้จัดทำข้อสรุปในส่วนเงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต มาแปลความให้เข้าใจง่ายๆ และอ่านกันได้แบบเร็วๆ  เพื่อทราบถึงเงื่อนไขทั้งหมดครบทั้ง 24 ข้อ มาติดตามกันได้เลย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพต่างกันอย่างไร ที่นี่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 เหตุผลทำไมต้องทำประกัน ทำแล้วได้อะไร ที่นี่

เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาประกันชีวิต ที่ควรรู้

เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาประกันชีวิต ที่ควรรู้

แม้เงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตจะแตกต่างกันไปตามแผนประกันแต่ละแบบ หรือตามแต่ละบริษัท  แต่ก็จะมีรายละเอียดในส่วนที่เป็นแบบสามัญของสัญญาประกันชีวิตทั่วไป  รวมทั้งหมด 24 ข้อ

ซึ่งจะประกอบไปด้วย

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

นี่คือ การรับรองจากบริษัทฯ ว่าเชื่อถือในข้อมูลที่เราได้กรอกไป เมื่อได้ชำระเบี้ยประกันงวดแรก แล้วบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญากรมธรรม์ให้

การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

เมื่อสัญญาที่ได้ทำมีความผิดพลาดที่บริษัทตรวจไม่พบ เช่น ข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือปกปิด บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ทราบข้อมูล เกินกว่านั้นจะไม่สามารถบอกล้างสัญญาได้

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์

เราย่อมมีสิทธิ์ทั้งหมด เว้นแต่ได้จะโอนสิทธิให้กับผู้อื่นโดยทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทฯ

การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

เราสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ หากยังไม่ได้มอบกรมธรรม์ให้กับผู้รับฯ คนนั้น หรือ ผู้รับฯยังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อบริษัทฯ ว่าขอแสดงตน

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เราสามารถระบุ หรือไม่ระบุก็ได้ แต่หากเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เงินเอาประกันก็จะถูกยกเข้าไปในกองมรดก หรือ หากระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์หลายคน ก็จะต้องแจ้งสัดส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลำดับด้วย

การเปลี่ยนตัวผู้รับผลประโยชน์

สามารถทำได้เสมอจนกว่าได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับผลประโยชน์แล้ว แต่กรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่ไม่ใช่ พ่อแม่ สามี ภรรยา หรือบุตร ของผู้เอาประกัน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ เพื่อการบันทึกสลักหลังให้

การแก้ไขกรมธรรม์

การแก้ไขกรมธรรม์จะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้ตกลงอนุมัติเพื่อบันทึกในกรมธรรม์ หรือ ออกใบสลักหลักให้

การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์

สามารถทำเป็นหนังสือขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนแบบประกันภัยได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนั้น หากมีผลต่างของเบี้ยประกันภัย  ค่าเวนคืน หรือ การเรียกเก็บส่วนที่เพิ่มมา

การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม

บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ให้ กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี ที่ได้ทำสัญญาหรือต่ออายุกรมธรรม์  หรือ กรณีผู้เอาประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯ ก็จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาให้กับทายาทผู้เอาประกัน หรือจ่ายเงินเอาประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมโดยหักส่วนของผู้ก่อเหตุออก

การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน

หากเราต้องจ่ายเบี้ยน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายจริง บริษัทฯ จะลดส่วนผลประโยชน์ลง แต่หากทำให้ต้องจ่ายเบี้ยที่แพงกว่า บริษัทฯ ก็จะเพิ่มส่วนผลประโยชน์ให้แทน

การแจ้งตายและการพิสูจน์ศพ

หากเราเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ต้องแจ้งเหตุเสียชีวิตภายใน 14 วัน หรือภายใน 7 วันนับแต่ที่ทราบเรื่อง เพื่อส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิตต่อบริษัทฯ

สิทธิเกี่ยวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์

หากกรมธรรม์ครบสัญญา หรือการเสียชีวิต ที่ผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้มารับเงินผลประโยชน์ภายใน 3 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มให้ตามดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

หากไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครถูกผิด มีการขัดแย้งภายใต้กรมธรรม์ ก็สามารถขอตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นคนกลางที่ชี้ขาดในข้อพิพาท โดยที่บริษัทฯยินยอม

การชำระเบี้ยประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัยจะต้องมีการชำระก่อนวันที่จะครบกำหนด เช่น รายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน ต่อ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ  กับตัวแทน หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิสก์ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย

หากไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันตามกำหนดชำระ บริษัทฯ จะผ่อนผันให้อีก 31 วัน แต่การเสียชีวิตให้ระหว่างนั้น จะยังจ่ายทุนประกันตามเดิม แต่หักด้วยค่าเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ

การขาดอายุของกรมธรรม์

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ก็จะขาดอายุ แต่ในกรณีที่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทฯ จะนำมาชำระเบี้ยประกันให้โดยอัตโนมัติ หรือ เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต

เมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ เราสามารถขอกลับมาต่ออายุได้ภายใน 5 ปี โดยมี 2 วิธี

  • ชำระเบี้ยที่ค้างไว้ พร้อมดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • เปลี่ยนวันเริ่มต้นสัญญาในกรมธรรม์ใหม่

การนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ

หากกรมธรรม์ของเรามีมูลค่าเงินสด หรือมูลค่าเวนคืนแล้ว และยังไม่ได้ชำระเบี้ยต่อ บริษัทฯ ก็จะกู้มูลค่าเงินสดที่มีมาจ่ายเป็นค่าเบี้ยให้อัตโนมัติเรื่อยๆทุกปี นกว่ามูลค่าคงเหลือไม่พอ หรือ เปลี่ยนเป็นแบบขยายเวลาโดยอัตโนมัติ

การเวนคืนกรมธรรม์

เรามีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ กลับมาเป็นเงินสดตามมูลค่าในตารางมูลค่าเงินสดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหักหนี้สินที่ค้างชำระ (ถ้ามี)

การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

เรามีสิทธิจะขอหยุดจ่ายเบี้ย เพื่อเปลี่ยนกรมธรรม์นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ  โดยยังมีระยะเวลาเอาประกันภัยตามเดิม แต่มูลค่าความคุ้มครองและเงินเมื่อครบสัญญาอาจลดลง ขึ้นอยู่กลับมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในกรมธรรม์

การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

เรามีสิทธิขอหยุดจ่ายเบี้ย เพื่อแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายได้เวลา ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลง แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิม โดยที่เงินคืนเมื่อครบสัญญาจะยังคงอยู่ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ

การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

ถ้าเราใช้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ ประกันภัยแบบขยายเวลา ก็ยังขอแปลงสัญญากลับมาใช้ตามเดิมได้ภายใน 5 ปี โดยยื่นคำขอต่อบริษัท ชำระหนี้สินที่ค้าจ่ายพร้อมดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การกู้ยืมเงิน

หากเราได้ชำระเบี้ยประกันจนกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดแล้ว ก็สามารถขอกู้เงินจำนวนนี้ได้ โดยต้องไม่สูงกว่ามูลค่าเงินสดที่มีอยู่ หักด้วยหนี้สิน(ถ้ามี) แต่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกัน และหากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่มีสูงกว่ามูลค่าเงินสดที่เหลืออยู่นั้น กรมธรรม์ก็จะถูกปิดไป

สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์

เราสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับแต่การเซ็นต์เอกสาร โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วให้ แต่ต้องหักค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ ได้จ่ายไป

สรุปแล้ว แปลความให้เข้าใจกันง่ายๆ แล้ว เพื่อการตัดสินใจอย่างฉลาดในการทำประกันชีวิต!

สรุปแล้ว แปลความให้เข้าใจกันง่ายๆ แล้ว เพื่อการตัดสินใจอย่างฉลาดในการทำประกันชีวิต!

และอย่างที่ได้เห็นไปกับเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต ทั้ง 24 ข้อ ที่เราพยายามแปลความให้เข้าใจง่าย เพื่อทุกคนจะได้ตัดสินใจกันอย่างฉลาดเมื่อต้องตกลงปลงใจทำกรมธรรม์ประกันชีวิตสักฉบับ. โดยในบทความนี้ อาจจะมีการใช้คำว่า ‘เรา’ มาแทน ‘ผู้เอาประกันภัย’ ซะเยอะหน่อย.. แต่ก็อยากทำเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจค่ะ

โดยเงื่อนไขแต่ละข้อของกรมธรรม์ประกันชีวิตนัน หลักๆก็จะประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การใช้สิทธิในกรมธรรม์ รวมถึงเรื่องผู้รับผลประโยชน์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ที่สามารถทำได้  จึงหวังว่าจะครบถ้วนและตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆ ทุกคน เพื่อเราจะเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ที่จะได้ประโยชน์กันมากที่สุดนะคะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง