สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB]

![สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB]](https://img.moneyduck.com/others/head-image-template.png?mark64=aHR0cHM6Ly9pbWcubW9uZXlkdWNrLmNvbS9-dGV4dD93PTE0MDAmdHh0NjQ9NExpcTRMaTA0TGlYNExpWTRMaTA0TGliNExpajRMaXc0TG1DNExpaTRMaUs0TGlaNExtTTRMaXI0TGlsNExpeDRMaUI0TGlDNExpdDRMaUg0TGlxNExpMDRMaVo0TG1BNExpSzRMaTM0TG1JNExpdDRMaWo0TGlXNExpaTRMaVo0TGlWNExtTUlPQzRxdUM0dE9DNG1lQzVnT0M0aXVDNHQtQzVpT0M0cmVDNG8tQzRsdUM0b3VDNG1lQzRsZUM1ak9DNWctQzRxLUM0b2VDNWlDQlRRMEpkJnR4dC1zaXplPTgwJnR4dC1sZWFkPTAxJnR4dC1mb250PUF2ZW5pci1IZWF2eSZ0eHQtYWxpZ249Y2VudGVyLG1pZGRsZQ&mark-align=center,middle)

ข้อดีที่ 1: ผ่อนชำระได้ถึง 84 งวดโดยไม่ต้องนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันและยังสามารถโอนสิทธิเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้อีก

ข้อดีที่ 2: ทางธนาคารจะช่วยลูกค้าจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุสัญญา หรือ จำนวนเงินเรียกเก็บในแต่ละงวด ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของลูกค้า

ข้อดีที่ 3: สามารถสมัครได้สะดวกสบายโดยผ่านออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

ดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 8 ปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี 16 ปี

วงเงินขั้นต่ำ: -

วงเงินสูงสุด: 5,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: สูงสุด 84 เดือน

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน

รับเงินภายใน: 1 วัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 3% ต่อปีแต่ไม่เกิน 15% ต่อปีของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัด (กรณีบุคคลธรรมดา) , MRR(KTB)+10% ต่อปีของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัด (กรณีนิติบุคคล)

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

อายุ: 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปีและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

เอกสารการสมัครสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ SCB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ
  • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ
  • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)