เพื่อนๆที่เป็นพนักงานประจำคงจะรู้จักกับประกันสังคมกันใช่ไหมครับ แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าประกันสังคมที่เพื่อนๆโดนหักเงินไปทุกสินเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้วยเวลาเพื่อนๆตกงาน เอาเข้าจริงๆ มีผู้ประกันตนกับประกันสังคมได้เสียสิทธิประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมกรณีว่างงานกันเป็นจำนวนมาก เนื่อจากความไม่รู้ ละเลยไม่ใส่ใจ หรืออาจจะลืม ซึ่งประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม นั้นมีความสำคัญเพื่อนๆที่ได้ประกันตนเอาไว้ ไม่ควรที่จะมองข้ามไป ถึงแม้เงินชดเชยนั้นอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก

แต่นั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆมีสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนๆถูกเลิกจ้างงานหรือเมื่อเพื่อนๆลาออกจากงาน ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้จากประกันสังคมขั้นพื้นฐาน คือ สิทธิประโยชน์ กรณี ว่างงาน เพื่อนๆจะได้รับเงินจากประกันสังคมจำนวนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่เพื่อนๆว่างงาน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ คือผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน มาเป็นจำนวนเงินเอาไว้ใช้จ่ายเวลาว่างงาน คือ ผู้ที่ได้จ่ายเงินประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อว่างงานในกรณีต่างๆ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อว่างงานในกรณีต่างๆ

สิทธิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อว่างงานนั้น แบ่งออกมาได้  2 กรณี คือ 1. กรณีถูกเลิกจ้างโดยผู้ว่าจ้าง(ถูกไล่ออก) 2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ทั้ง 2 กรณี จะมีเวลาการจ่ายเงินทดแทนที่ไม่เท่ากัน และมีวิธีการคิดคำนวน เงินชดเชยที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะว่างงานโดย กรณีใดก็ตาม และ ต้องการจะรับสิทธิประโยชน์ เพื่อนๆจะต้องไปทำการยื่นขึ้นทะเบียน ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ โดยต้องยื่นสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิ์เกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์นั้นไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และ ทั้ง 2 กรณี เพื่อนๆจะได้รับสิทธิดังนี้

  1. กรณีถูกเลิกจ้าง กรณีนี้ เพื่อนๆจะได้รับเงินทดแทนระหว่างที่ว่างงานอยู่เป็นเวลา 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน โดย จำนวนเงินที่เพื่อนๆจะได้รับ จะมีอัตราอยู่ที่ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย ของเพื่อนๆ โดยมีวิธีการคิดคำนวนจากฐานเงินสมทบประกันสังคมที่เพื่อนๆจ่าย ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,650 บาท และสูงสุดที่ไม่เกิน 15,000 บาท ยกตัวอย่าง เพื่อนๆทำงานได้เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท เมื่อเพื่อนถูกเลิกจ้าง เงินที่เพื่อนๆจะได้รับ คือ 7,500 บาท นั้นเอง เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน หรือ 180 วัน และถ้าในระหว่าง 180 วัน หรือ 6 เดือนเพื่อนๆยังหางานใหม่ทำไม่ได้ ประกันสังคมก็จะหยุดจ่ายเงินให้กับเพื่อนๆทันที
  2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา กรณีนี้ เพื่อนๆจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสงคม เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือประมาณ 3 เดือน โดยเงินที่เพื่อนๆจะได้รับก็จะอยู่ในอัตรา 30% ของเงินค่าจ้างโดยเฉลี่ย โดยมีวิธีการคิดคำนวนจากฐานเงินสมทบประกันสังคมที่เพื่อนๆจ่าย ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,650 บาท และสูงสุดที่ไม่เกิน 15,000 บาท ยกตัวอย่าง เพื่อนๆทำงานได้เงินเดือนละ 15,000 บาท ต่อเดือน แล้วลาออก เพื่อนๆจะได้รับเงินจำนวน 4,500 บาท เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน หรือ 90 วัน และถ้าในเวลา 90 วันหรือ 3 เดือนนี้ยังหางานใหม่ทำไม่ได้ ประกันสังคมก็จะหยุดจ่ายเงินทดแทนทันที

ขั้นตอนและวิธีขอรับสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนและวิธีขอรับสิทธิประโยชน์

สำหรับทางด้านขั้นตอนและวิธีการรับสิทธิประโยชน์เวลาเพื่อนๆว่างงาน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม หลักฐานที่ๆเพื่อนๆจะต้องเตรียมไปเพื่อที่จะยื่นต่อ สำนักงานจัดหางานของรัฐ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , รูปถ่ายขนาด 1 นั้ว 1 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  หลังจากนั้นก็ทำการกรอกแบบคำขอรับสิทธิประโยชนพร้อมกัยแนบหลักฐาน ได้แก่ หนังสือรับรองการออกจากงานหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์) ซึ่งมีการระบุชื่อและเลขที่บัญชีเป็นของตัวผู้ที่ประกันตน และหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว พบว่า มีคุณสมบัติพร้อม ทางประกันสังคมก็จทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิของผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน จนกระทั้งครบสิทธิ์

ตรวจสอบเงินว่างงานในเว็บไซด์ตามขั้นตอนนี้

ตรวจสอบเงินว่างงานในเว็บไซด์ตามขั้นตอนนี้

ต่อมาเมื่อเพื่อนๆยื่นเรื่องรับสิทธิ คนว่างงาน จากประกันสังคมเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว ผมจะสอนวิธีที่เพื่อนๆจะเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบเงินว่างงานของเพื่อนๆผ่านเว็บไชต์ ว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้าง ขั้นตอนการเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบเงินว่างงานของเพื่อนๆผ่านเว็บไชต์  มีขั้นตอนดังนี้

  • อันดับแรกหลังจากที่เพื่อนๆยื่นเรื่องรับสิทธิ คนว่างงาน จากประกันสังคมเรียบร้อย ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไชต์ของสำนักงานประกันสังคม  https://www.sso.go.th/wpr/
  • หลังจากนั้นนั้น ก็ให้เพื่อนๆ Log in  ที่มุมด้านขวาบน ทางของใครเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นคำว่า เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน หรือ ถ้าหากเพื่อนๆเพิ่งเคยเข้าใช้งานเว็บไชต์เป็นครั้งแรกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • กรอกรายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก”ลงทะเบียนใหม่” ระบบจะส่งอีเมลยืนยันตัวตนไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้ ให้เช็คอีเมลเพื่อคลิกลิงค์ยืนยันตัวตนและการสมัครเข้าใช้งาน
  • และเมื่อเพื่อนๆยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย ก็จะเท่ากับว่าเพื่อนๆได้เป็นสมาชิกของเว็บไชต์ประกันสังคมแล้ว ให้เพื่อนๆนำ Username และ Password ที่ตั้งไว้มา Log in เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที
  • หฟลังจากที่ Log in เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนๆเลือกคลิกไปที่ ตรวจสอบข้อมูล และ เลือกข้อมูลประกันสังคม ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งข้อมูลการส่งเงินสมทบ ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพและการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน ทั้งอยู่ในหัวข้อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
  • และในกรณีที่เพื่อนๆว่างงานต้องการจะตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทดแทน ให้เพื่อนๆ คลิกไปที่หัวข้อ การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน ถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูแล้วในนั้นจะมีข้อมูล วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ วันที่สิ้นสุดสิทธิ์ สถานะการอนุมัติ สถานะการจ่ายเงิน จำนวนเงินขอรับ จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจ่าย วิธีการรับเงิน ชื่อผู้รับเงินและวันที่จ่ายเงิน แสดงไว้อย่างชัดเจน
 เท่านั้เพื่อนๆก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเพื่อนๆได้แล้วง่ายๆผ่านเว็บไชต์ แต่ข้อมูลในเว็บไชต์ทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลที่มีในระบบ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่รวมยอดเงินที่อยู่ระหว่างการบันทึกหรือข้อมูลซึ่งเกิดเหตุขัดข้องอื่น ๆ และหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยใด ให้เพื่อนๆ โทรไปสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 ได้ โดยวิธีการเมื่อโทรไปก็ให้เพื่อนแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หรือ เพื่อนจะไปติดต่อด้วยตัวเองก็ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่เพื่อนๆนั้นสะดวก หรือจะอีกหวิธีหนึ่งในการใช้สอบถาม คือผ่านทางเว็ยบไชต์ ให้เพื่อนๆเข้าไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม คลิกที่ “เว็บบอร์ด” หรือกระดานสนทนา จากนั้นคลิก “เริ่มหัวข้อใหม่” เพื่อตั้งกระทู้คำถาม เมื่อคำถามของคุณถูกป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่หรือผู้รู้มาไขข้อสงสัยให้

สิทธิประโยชน์เงินว่างงานที่คุณสมควรได้จากการทำงานที่ผ่านมาต้องศึกษา

สิทธิประโยชน์เงินว่างงานที่คุณสมควรได้จากการทำงานที่ผ่านมาต้องศึกษา

ผมหวังว่า หลังจากที่เพื่อนๆได้อ่านบทความของผมไปแล้ว และเมื่อเกิกรณีว่างงาน เพื่อนๆจะสามารถใช้สิทธิของตัวเองได้เต็มที่นะครับ ถึงแม้มันจะมีความยากน่ารำคาญนิดหน่อยในเรื่องของการกรอกเอกสารและยื่นเรื่อง แต่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่ว่างงาน โดยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ใช้จ่ายเดือนชนเดือน ผมเชื่อเลยว่ามันจะมีประโยชน์สูงสุด ถึงแม้ว่าเงินจะได้รับมันจะเป็นแค่ 50% หรือ 30% ของเงินเดือนที่เคยได้รับ ก็ตาม สำหรับเพื่อนๆที่งานแล้วมีการวางแผนการเงินเป็นอย่างดีมีเงินออมมีเงินเก็บอาจจะไม่เห็นค่าเงินจำนวนนี้ แต่อย่างที่บอกสำหรับบางคนเงินจำนวนอาจจะช่วยชีวิตเขาให้ดำเนินต่อไปได้ก็เป็นได้