สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 0.5% เมื่อมียอดใช้จ่ายไม่เกิน 25,000 บาท / รับเครดิตเงินคืน 0.75% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,001 - 100,000 บาท และ รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อมียอดใช้จ่ายเกิน 200,000 บาท/รอบบัญชี

ข้อดีที่ 2: ทุกการใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพร่วมบริจาค 0.2% ให้มูลนิธิปิยะเวท

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุการเดินทาง และบริการช่วยเหลือทางการแพทย์,เลขาส่วนตัว,บริการการประงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน,ให้คำแนะนำการเดินทาง,ความช่วยเหลือในที่พักอาศัย

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: Titanium

คะแนนสะสม: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: รับเครดิตเงินคืน 0.5% เมื่อมียอดใช้จ่ายไม่เกิน 25,000 บาท / รับเครดิตเงินคืน 0.75% เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,001 - 100,000 บาท และ รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อมียอดใช้จ่ายเกิน 200,000 บาท/รอบบัญชี

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 1,500 บาท

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรัคนไทย และ ชาวต่างชาติ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัครบัตรเครดิตไทเทเนี่ยม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)