ในทุกวันนี้สินเชื่อธุรกิจ นั้น ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลงทุนทำธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งก็มีสถาบันทางการเงินหลากหลายสถาบัน ที่มีข้อเสนอดี ๆ มาเป็นทางเลือกในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น ทั้งธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME และ ธุรกิจใหญ่

business loan

Witthaya lOvE/shutterstock.com

ความรู้พื้นฐานของสินเชื่อธุรกิจ

ความรู้พื้นฐานของสินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อ คือ ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ หรือ จากสถาบันทางการเงิน และยังรวมไปถึงความสามารถในการได้รับสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นเงินเชื่ออีกด้วย โดยจะมีระยะเวลาของสัญญา ว่าผู้ยืมนั้นจะจ่ายหนี้คืนให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ยืมตกลงกันตั้งแต่ต้นกับแหล่งเงินทุน หรือ สถาบันทางการเงินที่ทางเจ้าของธุรกิจได้ยื่นขอสินเชื่อ

ธุรกิจ คือ การประกอบกิจการทางการค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า หรือ บริการ เพื่อนำมาจัดจำหน่าย และให้บริการ แก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า ดังนั้น ธุรกิจก็คือเป็นกระบวนการทางด้านการผลิต การให้บริการ และการจัดจำหน่ายนั้นเอง

สินเชื่อธุรกิจ คือ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ หรือ กิจการประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีแหล่งเงินทุนและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่เปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการ ได้มีโอกาสเข้ามาขอรับสินเชื่อเพื่อที่จะนำไปใช้ในการลงทุนให้กับธุรกิจหรือขยายกิจการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ อย่าง SME หรือจะเป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ที่ต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการภายในธุรกิจ ก็สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันทางกรเงินต่าง ๆ ได้

ลักษณะต่างๆของสินเชื่อธุรกิจ

ลักษณะต่างๆของสินเชื่อธุรกิจ

ในทุกวันนี้มีสถาบันทางการเงินที่สนับสนุนสินเชื่อทางธุรกิจโดยมีประเภทวงเงินของสินเชื่อ และ โครงการต่าง ๆ ที่ทางสถาบันทางการเงินได้เตรียมไว้ให้เป็นทางเลือกให้กับเจ้าของธุรกิจได้เลือกใช้มากมายซึ่งสามารถเลือกได้ตามเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของตนเอง ซึ่งสินเชื่อทางธุรกิจนั้น สามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภทได้ดังนี้

1. สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน หรือ (Working Capital)

คือสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ หรือ กิจการ ซึ่งสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนนั้นเป็นสินเชื่อชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเกือบจะในทุก ๆ ธุรกิจ อาทิเช่น สินเชื่อขายลดเช็ค ,สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) ,ตั๋วสัญญาใช้เงิน

(Promissory Note) เป็นต้น

2. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว หรือ (Term Loan)

คือสินเชื่อที่นิยมใช้เพื่อการวางรากฐานให้กับธุรกิจ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจหรือการดำเนินกิจการนั้น สามารถที่จะเริ่มต้นได้ในช่วงแรก และยังช่วยให้ธุรกิจหรือกิจการนั้นมีความมั่นคงได้ต่อ ๆ ไปในอนาคตอีกด้วย อาทิเช่น เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตชนิดต่างๆเงินกู้เพื่อการ ,อนุรักษ์พลังงาน ,เงินกู้เพื่อการก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

3. สินเชื่อด้านการค้ำประกัน หรือ (Credit Guarantee)

คือสินเชื่อที่เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ดำเนินกิจการควรเลือกใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ หรือ กิจการ ของตนเอง และยังใช้เมื่อธุรกิจต้องมีการร้องขอหลักประกันจากคู่ค้าอีกด้วย อาทิเช่น หนังสือค้ำประกันต่างๆ Letter of Guarantee , Bank Guarantee ,การอาวัลหรือการรับรองตั๋วเงิน(Aval / Acceptance),, Counter Guarantee เป็นต้น

4. สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือ (Trade Finace)

คือสินเชื่อสำหรับธุรกิจที่ประกอบกิจการในด้านการค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ ถือได้ว่า เป็นสินเชื่อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับธุรกิจที่ประกอบกิจการด้านการนำเข้า และ ส่งออก และยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ช่วยให้กิจการสามารถดำเนินงานได้ดีไม่ติดขัด อาทิเช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit), สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Reciept) เป็นต้น

5.สินเชื่อพิเศษ หรือ (Special Credit Program)

คือสินเชื่อประเภทโครงการสินเชื่อ ที่สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ได้ทำการกำหนดขึ้นมาเอง เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบกิจการ ซึ่งในสินเชื่อประเภทพิเศษนั้นแต่ละธนาคารจะมีการออกโปรแกรมน่าสนใจมาเสนอให้กับผู้ดำเนินกิจการ ซึ่งในแต่ละธนาคารก็จะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไป สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแต่ละธนาคารเลย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสินเชื่อ

ในการยื่นขอสินเชื่อทางธุรกิจนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสาร หลักฐาน เพื่อที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันทางการเงิน หรือ ทางธนาคารที่ ผู้ดำเนินธุรกิจ หรือ กิจการสนใจจะทำการขอสินเชื่อ ซึ่ง เอกสารที่จะต้องใช้ที่ธนาคารมักจะขอกับเจ้าของธุรกิจนั้นก็จะมีดังนี้

1.เอกสารในการจัดตั้งบริษัท 2. ข้อมูลผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมไปถึงรายงานเครดิตจากเครดิตบูโรของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงินบริษัททีสอบทานแล้ว บัญชีธนาคารแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง

แน่นอนว่าขั้นตอนในการยื่นขอสินเชื่อทางธุรกิจนั้น เอกสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ที่สถาบันการเงินจะใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของธุรกิจ หรือ กิจการ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจทุกท่าน ควรมีเงินหมุนเวียนเข้าออกในบัญชีธุรกิจของท่านอยู่เสมอ เพื่อให้ทางสถาบันทางการเงินเห็นความเคลื่อนไหวทางการเงิน เห็นรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจของท่าน นอกจากนั้นให้เช็คข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรอยู่เสมอพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานด้วย ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดของกิจการก็สามารถที่จะ แจ้งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อแก้ไขข้อมูลของธุรกิจให้ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านในการยื่นขอสินเชื่อ ซึ่ง ถ้าทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ แนะนำไว้ข้างต้น การยื่นขอสินเชื่อทางธุรกิจนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป