มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้?

มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารหนี้นี้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนเท่านั้นไหม หรือผู้อื่นก็เกี่ยวข้องด้วย ขอความคิดเห็นด้วย?

 • คือผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งหมายถึงผู้ที่ต้องการเงินทุนซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เช่นกระทรวงการคลัง,ธนาคารแห่งประเทศไทย,รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนซึ่งผู้ที่ออกตราสารหนี้จะมีภาระผูกพันทางกฏหมายในฐานะลูกหนี้เงินกู้ ตราสารหนี้ก็เป้นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วย

  no name

  0 likes

  • คือผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุน. หมายถึงผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฏหมายในฐานะเจ้าหนี้ เงินกู้ผู้ลงทุนอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือสถาบันทางการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์ต่างต่าง บริษัทประกันภัยเป็นต้น หลายคนก็หันมาออมเงินโดยการลงทุนกับตราสารหนี้ด้วยทุกวันนี้ ถึงแม้มีความเสี่ยง

   no name

   0 likes

   • คือสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือหมายถึงผู้ที่ประเมินและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นนั้นแก่ผู้ลงทุนตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคือ บริษัททริสเรสติ่งจำกัด เป็นต้น ไม่รุ้ว่าคุณเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้หรือไม่ แต่นี้เป้นแค่ตัวอย่างเท่านั้นของสถาบันที่มีการลงทุนตราสารหนี้

    no name

    0 likes

    • คือผู้ที่ค้าตราสารหนี้ หมายถึงสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้. โดยที่สถาบันการเงินที่รอรับใบอนุญาต จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) การเรียนรู้เรื่องนี้ต้องมีรายละเอียด

     no name

     0 likes