เมื่อพูดถึง ธนาคารใดที่ดีที่สุดที่ เราๆท่านๆ สนใจที่จะใช้บริการเปิดบัญชี หลายคนก็จะคิดถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง ในยุคสังคมไร้เงินสด ที่ต้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเรา เพราะเมื่อเปิดใช้บริการแล้วก็ไม่อยากเสียเวลา ในการเปลี่ยนตอนหลัง จึงต้องเลือกธนาคารที่เหมาะและตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเราใช่มั้ยคะ! ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกเปิดบัญชีธนาคารคงมีหลายประเด็นที่ให้คำนึงถึง อาทิ ความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการติดต่อใช้บริการไม่ว่าทางอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือ การเดินทางไปติดต่อโดยตรงที่ธนาคาร, การดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า, อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ-ออมทรัพย์, อัตราสูง-ต่ำจากการคิดค่าธรรมเนียมทุกชนิด เช่น การฝาก-ถอน โอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงินข้ามเขต, การเติมเงิน, การชำระค่าสินค้าบริการ ค่าสาธารณูปโภค, ค่าทำบัตร ATM, ความทันสมัย, การบริการของพนักงาน, บรรยากาศภายในธนาคาร เป็นต้น

สรุปโดยรวม เราต้องค้นพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเราก่อน จึงจะสามารถตัดสินใจถูกว่า จะเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารไหนดีที่สุด เบื้องต้นจะขอเปรียบเทียบให้ดูข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทย ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ โดยจะพิจารณาจากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นธนาคารใด ลองเปรียบเทียบกัน โดยจัดเรียง ดังนี้ค่ะ

อันดับ 1 ธนาคารออมสิน

อันดับ 1 ธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.000 % ต่อปี เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ให้ 3.000 % ต่อปี ระยะเวลาฝาก 5 ปี ฝากทุกเดือนโดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำเพียง 100 บาท สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

หมายเหตุ -อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด สามารถเข้าไปดู ได้ที่ https://www.gsb.or.th/services/depositinterest.aspx

 • อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี
 • การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
 • สิทธิการถอนก่อนกำหนด : สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
 • ช่วงที่เปิดรับฝาก : ไม่มีกำหนด (ตรวจสอบที่สาขาธนาคารอีกครั้ง)
 • เงื่อนไขสำคัญ : เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ยอดการฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท ต้องฝากเงินทุกเดือน โดยยอดฝากแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาท ห้ามขาดฝากในระยะเวลาฝาก 5 ปี และเมื่อครบกำหนดต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 60,000 บาท สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ รับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี

อันดับ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) อัตราดอกเบี้ย 2.500% ต่อปี เป็นบัญชีเงินฝาก ที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน เปิดบัญชีได้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 900,000 บาท และฝากจนกว่าจะครบกำหนด 36 เดือน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี และได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

หมายเหตุ (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) สามารถเข้าไปดู ได้ที่ https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/rates-fees/deposits/pdf -การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน -ช่วงที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.2561 (ตรวจสอบที่สาขาธนาคารอีกครั้ง) -สิทธิการถอนก่อนกำหนด หากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ผู้ฝากต้องถอนเงินฝากทั้งหมดครั้งเดียว และปิดบัญชีโดยธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

 1. ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้น
 • เงื่อนไขสำคัญ : สามารถยกเว้นภาษีดอกเบี้ยได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ฝากทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ฝากขั้นต่ำเพียงเดือนละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 900,000 บาท ฝากทั้งหมด 36 เดือน (งวด) เมื่อฝากเงินต่อเนื่องครบ 18 ครั้ง รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อรถยนต์ เมื่อฝากเงินต่อเนื่องครบ 36 ครั้ง รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัญชีขาดฝากมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งรอบบัญชี นับจากวันที่เปิดบัญชี จะถือว่าหมดสิทธิ์ใน

การขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ สามารถเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทาง คือ สาขาแต่ละธนาคาร และผ่านทางเว็บไซด์ www.SCBUP2ME.com? สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านทาง www.scbup2me.com และ UP2ME Mobile Application ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อัตราดอกเบี้ยสูงได้รับแบบเต็มๆ เมื่อฝากเงินครบกำหนด 36 เดือน (งวด) ดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน ยกเว้นภาษีเงินฝากง่ายๆ เพียงแจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และฝากเงินครบกำหนด 36 เดือน(งวด) โดยขาดฝากไม่เกิน 2 เดือน(งวด) และมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท รับดอกเบี้ยเต็มๆ แบบไม่หักภาษี แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ได้ที่ 53 สาขาเท่านั้น (รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร.02-777-7777)

นอกจากผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะแล้ว ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แบบมีสมุดคู่ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้นๆ แล้ว ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

อันดับ 3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 60 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนําฝากได้ 1 รายการเท่านั้น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย และเป็นบัญชีดอกเบี้ยทบต้นจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ มีเงินจ่ายคืนเป็นรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นคู่โอนเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน

หมายเหตุ - อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด สามารถเข้าไปดู ได้ที่ https://www.ktb.co.th/th/rates/viewdetail/28 - ลักษณะบัญชี : ไม่ต้องฝากทุกเดือน

 • ประเภทอัตราดอกเบี้ย : แบบอัตราคงที่
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก : ถอนเดือนที่ 1 - 12 คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) ที่ธนาคารจ่ายไปทั้งหมด ถอนหลังเดือนที่ 12 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่เปิดบัญชี ในอัตราร้อยละ 1.00
 • สิทธิการถอนก่อนกำหนด : การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดฝาก ต้องถอนทั้งจํานวนพร้อมปิดบัญชีที่สาขาเจ้าของบัญชี โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินก่อนครบกําหนด ตามที่ธนาคารประกาศในตารางอัตราค่าบริการของธนาคาร
 • ช่วงที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่ 16 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • เงื่อนไขสำคัญ : เงินฝากสุขใจวัยเกษียณเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (5 ปี) ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบุคคลคนเดียว เงินฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุด 5,000,000.-บาท เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนําฝากได้ 1 รายการเท่านั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ และจ่ายคืนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) เป็นจํานวนเงินเท่ากันทุกเดือน โดยผู้ฝากสามารถเลือกจํานวนเงินรับคืนได้ (ไม่รับเงินคืน, รับคืนเดือนละ 1,500.-บาท หรือ 3,000.-บาท หรือ 5,000.-บาท หรือ 10,000.-บาท หรือ 15,000.-บาท หรือ 20,000.-บาท)

ทั้งนี้ จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีต้องเพียงพอต่อการรับคืนจนครบกําหนดระยะเวลาฝาก เมื่อครบกําหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์) พร้อมปิดบัญชี กรณีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณติดภาระผูกพัน เป็นเหตุให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินส่วนที่เหลือเมื่อครบกําหนดฝากไปเข้าบัญชีคู่โอนตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้กับธนาคารได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดฝากให้ในอัตราตามประกาศสําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์บุคคลธรรมดา ห้ามนําเงินฝากสุขใจวัยเกษียณไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือค้ำประกันอื่น ๆ ต่อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย

หมายเหตุ : การจัดลำดับข้างต้น

 1. เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้น ประมาณการจากเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสูงสุดเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ
 2. เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีอยู่ในตลาด ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้
 3. เป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้
 4. ไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาเปิดฉลองสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วคราว ดังนั้น รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

การจะเลือกใช้บริการของธนาคารใดนั้น อย่าดูจากดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆด้วย ปัจจัยความพึงพอใจ ความสะดวกของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน เป็นเพียงข้อสังเกต ข้อมูลเบื้องต้นบางประการให้กับท่านผู้อ่านเพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดพิจารณา ความเหมาะสมโดยตรวจสอบโดยตรงจากธนาคารที่ท่านต้องการใช้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจเปิดใช้บริการ หากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก MoneyDuck ได้ฟรี ที่ลิงก์ด้านล่าง